หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์แยกกักผู้ป่วย CI ตำบลท่าแร่
  ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ออกประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุน
  วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์ CI ตำบลท่าแร่่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
15/09/64
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธาน ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
10/09/64
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุม
  คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
09/09/64
 • การมอบบ้านและอุปกรณ์ยังชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในการมอบบ้าน
  และอุปกรณ์ยังชีพ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ...

  .. อ่านรายละเอียด .
08/09/64
 • การตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด
  คณะตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
  โคโรนา 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้กำกับติดตามและประเมินตลาด ...

  .. อ่านรายละเอียด .
02/09/64
 • การประชุมร่วม คณะกรรมการศึกษาการสร้างศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อ
  นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษารูปแบบ
  การสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระดับจังหวัด เป็นประธาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
31/08/64
 • รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ยังชีพ
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ยังชีพ
  จาก โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ สกลนคร ...

  .. อ่านรายละเอียด .
26/08/64
 • การติดตามการดำเนินงาน โครงกาารหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  ตามที่หน่วยงาน องค์กร ได้ของบสนับสนุนจากโครงการหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ออกติดตามการดำเนินงาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
26/08/64
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี
  2564 ในการพิจารณาขอความเห้นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ...

  .. อ่านรายละเอียด .
26/08/64
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
20/08/64
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ... 9 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ... 9 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่างตลาดสดเทศบาล 1, 2 ... 9 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
    หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... 8 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 06 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ... 26 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แจ้งส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2565
    ... 23 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แก้ไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
    ... 20 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 20 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 18 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 1,2
    และตลาดนัดท่าแร่วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... 05 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ... 15 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2564 .อ่านรายละเอียด
 
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ... 8 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 19 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ... 10 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 23 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) ... 7 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว
    ถนนเลียบหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 28 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว ถนนเลียบหนองหาร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 08 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 16 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com