หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


  

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
04/10/65
 • กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน
  ข้าราชการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/65
 • การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน
  นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจ รณรงค์ และติดตาม การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/09/65
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

  .. อ่านรายละเอียด .
14/09/65
 • โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
13/09/65
 • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..

  .. อ่านรายละเอียด .
13/09/65
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธาน
  เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
12/09/65
 • การขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
05/09/65
 • การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1)
  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ออกตรวจประเมิน โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) รอบที่ 2/2565 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
30/08/65
 • โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ..

  .. อ่านรายละเอียด .
26/08/65
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ... 7 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 6 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหารพร้อมแลนด์มาร์ค
    จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก ... 2 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ... 2 สิงหาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
    (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ... 25 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ... 4 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 9 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 27 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา
เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com