หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  


แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ท่าแร่ ได้ทำการ
  ส่งมอบทรายอะเบทให้กับตัวแทน อสม. ของแต่ละชุมชน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/04/64
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร และปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
09/04/64
 • การมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน
  ในการมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
02/04/64
 • วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่
  ประมวลภาพการเลือกคั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ โดยแบ่งเป็น 2 เขต
  เขตและ 4 หน่วยเลือกตั้ง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/03/64
 • รับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธาน
  ในการมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
27/03/64
 • โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
  นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธาน
  ในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
22/03/64
 • ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดประชุมโครงการจัดการบริการ
  สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/03/64
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการมอบบัตรเลือกตั้ง/หีบเลือกตั้ง
  นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้เชิญประชุม
  คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการมอบบัตรเลือกตั้ง/หีบเลือกตั้ง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/03/64
 • โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564
  กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยฯ
  โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
11/03/64
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 3/2564
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่
  ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกคั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมประชุม ...

  .. อ่านรายละเอียด .
24/02/64
 • ต้อนรับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงาน
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมกำนัน
  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนริมฝั่งหนองหารท่่าแร่ ได้ให้การต้อนรับ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/02/64
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ... 2 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
    ... 22 มกราคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่าง ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ... 22 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว
    ถนนเลียบหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 28 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว ถนนเลียบหนองหาร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 08 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 16 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองสวัสดิการสังคม) ... 30 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) ... 29 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) ... 29 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัดเทศบาล) ... 29 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)
    ... 26 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข) ... 25 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการประปา) ... 24 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) ... 24 มีนาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com