หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
  นายณรงค์ ศรีษาวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล ตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
09/07/67
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียน
  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
28/06/67
 • โครงการสภาเด็กและเยาวชนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ค่ายภาษาต่างประเทศ
  นายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานการเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ค่ายภาษาต่างประเทศ ของสภาเด็กและเยาชนตำบลท่าแร่ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
21/06/67
 • การประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ
  น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการประชุมติดตามนโยบาย ของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรม และจังหวัด ..
  .. อ่านรายละเอียด .
19/06/67
 • โครงการอบรมสูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ ดำเนินการอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน การให้ความรู้การบรรเทาข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
19/06/67
 • มอบบ้านโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน"
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สมาคมสถาบันแห่งพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า
  บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ดำเนินการมอบบ้าน ..

  .. อ่านรายละเอียด .
14/06/67
 • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ จัดประชาคมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
13/06/67
 • กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day)
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลท่าแร่ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
5/06/67
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
3/06/67
 • กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ..
  .. อ่านรายละเอียด .
2/06/67
 • การตรวจสอบเครื่องชั่ง ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2
  สายตรวจสอบ สนง.ชั่งตวงวัดสกลนคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สายตรวจอาสา DIT เทศบาลตำบล
  ท่าแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งของผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
28/05/67
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ... 24 มิถุนายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ พ.ศ. 2567
    ... 5 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 11 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
    ... 4 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ... 1 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ... 15 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 30 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงประเทือง 1     (ทล.22-ถนนดำเนินสว่าง) หมู่ 7 ท่าแร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 31 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแร่วิทยา
    หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 27 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงประเทือง 1 (ทล.22-ถนนดำเนินสว่าง)
    หมู่ 7 ท่าแร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 13 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแร่วิทยา หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 7 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 2 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
    ... 13 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
    ... 29 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจากการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ... 27 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
    ... 14 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ... 8 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
     ... 25 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
     ... 20 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
     ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
    ... 8 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
     ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 7 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 4 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
    ... 3 กรกฎาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster [email protected]