หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  


แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 3/2564
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่
  ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกคั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมประชุม ...

  .. อ่านรายละเอียด .
24/02/64
 • ต้อนรับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงาน
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมกำนัน
  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนริมฝั่งหนองหารท่่าแร่ ได้ให้การต้อนรับ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/02/64
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564
  กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ
  ประจำปี 2564 โดยนำกลุ่มผู้สูงอายุจากสูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
08/02/64
 • การรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลท่าแร่
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล
  และนายกเทศมนตรี ตำบลท่าแร่ ณ เทศบาลตำบลท่่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
08/02/64
 • เตรียมสถานที่ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ได้จัดเตรียมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล
  และนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
07/02/64
 • คัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลท่าแร่
  นางบังอร นาคทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่
  เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
01/02/64
 • สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตรวจตลาดสดเทศบาลท่าแร่ 2
  เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงตรวจสอบสารปนเปื้อน ประเภทอาหารทะเล
  ณ ตลาดสดเทศบาลท่่าแร่ 2 โดยสุ่มตรวจอาหารทะเลจำนวน 2 ร้าน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
08/01/64
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564
  กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ
  ประจำปี 2564 โดยนำกลุ่มผู้สูงอายุจากสูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
29/12/63
 • งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2020
  พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี พระสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
  กล่าวอวยพร พร้อมเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2020 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/12/63
 • งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2020
  นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน " ท่าแร่ดาวบนดิน ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว" ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2020 ...
  .. อ่านรายละเอียด .
22/12/63
 • งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2020
  บาทหลวงสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
  เป็นประธานเปิดงาน "ประวัติการก่อตั้งบ้านท่าแร่" ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ...

  .. อ่านรายละเอียด .
21/12/63
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ... 2 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
    ... 22 มกราคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่าง ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ... 22 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 16 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com