หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • ศึกษาดูงาน การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสวัสดิการสังคม ได้นำคณะกรรมการสถาบันพัฒนาศักยภาพ
  ผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
16/03/63
 • โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
  ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมการมอบใบประกาศนียบัตร ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
13/03/63
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ Covid-19
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 พร้อมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
11/03/63
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ดำเนินโครงการฉีดวัคซีน
  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึง การผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
10/03/63
 • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
02/03/63
 • ต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ
  ในการลงพื้นที่ดูงานศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ทต.ท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
17/02/63
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สนง.พมจ.สน. ดำเนินการประชุม
  ผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
13/02/63
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี
  ในการมาศึกษาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน การจัดการน้ำเสีย ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
20/01/63
 • การแข่งขันภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ
  กีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาในการเล่นกีฬา ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
15/01/63
 • กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กและ
  เยาวชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียง ได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก การเข้าร่วมในกิจกรรม ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
13/01/63
 
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 6 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2563
   ... 24 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2563
   ... 13 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
   ... 3 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  ... 27 มกราคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 2 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ... 4 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าแร่ (ภ.ด.ส. 3) ... 30 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 19 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 12 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา

 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com