หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการ ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย ..
  .. อ่านรายละเอียด .
31/05/66
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
30/05/66
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
  กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
  ประจำปี 2566 โดยนำกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เข้ารับการอบรม ..

  .. อ่านรายละเอียด .
30/05/66
 • โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ..

  .. อ่านรายละเอียด .
26/05/66
 • โครงการอบรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  กองสวัสดิการสังคม จัดการอบรมโครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ..

  .. อ่านรายละเอียด .
24/05/66
 • โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต
  กองสวัสดิการสังคม จัดการอบรมในโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
19/05/66
 • การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยได้เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมประชุม ..
  .. อ่านรายละเอียด .
12/05/66
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
10/05/66
 • การมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน
  การส่งมอบทรายอะเบท ให้กับ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
03/05/66
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในชุมชน
  ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 66 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เห็บ หมัด ภายในหมู่บ้าน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
27/04/66
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์
  อำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ..

  .. อ่านรายละเอียด .
26/04/66
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในแต่ละหมูบ้าน
     ... 20 เมษายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
     สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ... 20 เมษายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
     ... 20 เมษายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT)
    ประจำปีงบประมาณ 2566  ... 13 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง งบการเงินเทศบาลตำบลท่าแร่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2565
    ... 8 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 1 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไข ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 26 มกราคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    ... 29 ธันวาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566   
    ... 28 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2565  
    ... 4 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสถาพร ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 26 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... 2 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ มติการตรวจรับงานจ้งเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องธุรการและห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 27 เมษายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคตา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 20 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding) ... 20 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าแร่-โพนสวาง (ซอย 9)
    หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 1 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
    เสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1) หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 1 มีนาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ... 27 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ... 27 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าแร่-โพนสวาง (ซอย 9) หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร
    ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 6 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า
    สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1) หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 6 กุมภาพันธ์ 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ... 11 มกราคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 1 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ... 12 พฤษภาคม 2566
    .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ... 20 มีนาคม 2566
    .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com