หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  นายจเร มรดก รองนายกเทศมตรีตำบลท่าแร่ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
09/02/67
 • การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
07/02/67
 • การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแร่
  กองการศึกษา ดำเนินการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการนำเสนอ
  โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็ฏและครอบครัวสกลนคร ..

  .. อ่านรายละเอียด .
05/02/67
 • รับเกียรติบัตร รับรองคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ..
  .. อ่านรายละเอียด .
30/01/67
 • กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
22/01/67
 • งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
  น.ส.ชญาภา ยศศรียา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
18/01/67
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปี 2567
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมกับ โรงเรียนท่าแร่วิทยา ..

  .. อ่านรายละเอียด .
12/01/67
 • การประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (NO Gift Policy)
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
05/01/67
 • การแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (แห่ดาวมือถือ)
  การแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (การแห่ดาวมือถือ) ของชุมชนบ้านท่าแร่ และคริสตชนที่เข้าร่วม
  โดยถือเป็นต้นกำเนิดของการแห่รถดาวในปัจจุบัน ..

  .. อ่านรายละเอียด .
24/12/66
 • กิจกรรมวิ่ง "ท่าแร่แล่นเด้อ 2023" @ท่าแร่
  กิจกรรมวิ่่ง "ท่าแร่แล่นเด้อ 2023" หนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
  ประจำปี ค.ศ. 2023@ท่าแร่
  ..
  .. อ่านรายละเอียด .
24/12/66
 • การแห่รถดาวใหญ่ พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ค.ศ. 2023@ท่าแร่
  การแห่รถดาวใหญ่รอบชุมชนบ้านท่าแร่ พร้อมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี
  ค.ศ. 2023 ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ..

  .. อ่านรายละเอียด .
23/12/66
 • งานสีสันแห่งหนองหาร ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023@ท่าแร่
  งาน "สีสันแห่งหนองหาร "งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023@ท่าแร่
  ภายใต้ชื่องาน ดวงดาวแห่งรัก ณ สวนสาธารณะดอนเกิน ท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
22/12/66
 • งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023@ท่าแร่
  พิธีเปิดหอดาว แลนด์มาร์คท่าแร่ พิธีวจนพิธีกรรม โดย บาทหลวงเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธานในพิธี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
20/12/66
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
    ... 4 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ... 1 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว ... 20 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ... 15 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 30 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
    ... 29 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจากการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ... 27 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
    ... 14 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ... 8 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
     ... 25 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
     ... 20 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
     ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
    ... 8 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
     ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 7 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 4 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com