หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 
 • ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  เจ้าหน้าที่ปศูสัตว์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ออกตรวจโรงฆ่่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่
  ในการตรวจความสะอาด การักษามาตรฐานของเครื่องมือ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
14/07/64
 • การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา
  2564 เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ ครู และผู้ปกครอง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
14/07/64
 • โครงการส่งเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต
  กองสวัสดิการสังคม จัดการอบรมตามโครงการส่เสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
  เพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
13/07/64
 • การสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่
  การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่ กรณีกรรมการชุดเดิม
  หมดวาระ โดยนายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุม ...

  .. อ่านรายละเอียด .
12/07/64
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล ผอ.โรงเรียนท่าแร่วิทยา ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อขอมติในการสมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ...
  .. อ่านรายละเอียด .
09/07/64
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 2/2564 ...
  .. อ่านรายละเอียด .
25/06/64
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เชิญคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำ
  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
25/06/64
 • โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564
  เพื่อให้ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง น ...

  .. อ่านรายละเอียด .
25/06/64
 • ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม ผอ.กองสาธรณสุขฯ และเจ้าหน้าที่
  ได้ให้การต้อนรับการมาดูงานโรงฆ่่าสัตว์ของ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมทีมงาน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/06/64
 • โครงการอบรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2564
  ชมรมแอโรบิคลานรวมใจท่าเรือตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการจัดอบรมในโครงการ อบรมสูงวัย
  ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/06/64
 • การแถลงนโยบายของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ได้แถลงนโบายต่อที่ประชุมสภาฯ ในการเข้ารับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ...
  .. อ่านรายละเอียด .
07/06/64
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ... 15 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
    ... 22 มิถุนายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ... 04 มิถุนายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
    ... 05 พฤษภาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ... 22 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ... 2 กุมภาพันธ์ 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
    ... 22 มกราคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่าง ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ... 22 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 23 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) ... 7 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว
    ถนนเลียบหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 28 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ... 19 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว ถนนเลียบหนองหาร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 08 เมษายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 16 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com