หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในการนำจิตอาสา
  พระราชทาน 904 วปร. และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
13/10/62
 • โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก
  กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมส่งเสริมการทำไม้กวาด
  จากขวดพลาสติก ให้กับคนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัวคนพิการ
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
20/09/62
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ตามโครงกาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  โดยนำกลุ่ม อสม. พ่อบ้าน แม่บ้าน เข้าฝึกอบรมการทำอาชีพเสริมตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
12/09/62
 • โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่ 8-9 กันยายน 2562 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าแร่
  ได้จัดการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/09/62
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  เพื่อพิจารณาโอนลดงบประมาณ เพื่อจัดตั้งรายการใหม่ และปรึกษาข้อราชการอืน
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/09/62
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดการอบรมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตามโครงการฝึกอบรม
  เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจ
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
06/09/62
 • โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
  เพื่อให้ผู้เข้ารบรมได้รับความรู้ในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษพืช ผัก ผลไม้
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
05/09/62
 • โครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ่มทักษะ พนักงานดับเพลิง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
  โครงการอบรมทบทวนและเพิ่มทักษะ พนักงานดับเพลิง
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
30/08/62
 • โครงการอบรมวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562
  กองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรม ตามโครงการอบรมวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนำเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา ปีที่ 4-6 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
29/08/62
 • โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะ ตามโครงการการแพทยฺฉุกเฉิน ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุข ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะ ตามโครงการ
  การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนำผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยฺฉุกเฉิน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/08/62
 • โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562
  กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม
  4 กิจกรรม 4 อาชีพ ได้แก่ การทำแหนมห่อ การทำแหนมย่าง การทำแหนมซี่โครง ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
19/08/62
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 2 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ... 4 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 3 รายการ ... 08 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา
    ฝั่งทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา
    ฝั่งทิศตะวันตก ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แบบ ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศตะวันตก
      ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com