หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ พร้อมใบสมัครการแข่งขัน
  หลักเกณฑ์ พร้อมใบสมัครการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2019 .. อ่านรายละเอียด ..
02/12/62
 • การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทบาลตำบลท่าแร่ ปีการศึกษาที่ 2/2562
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาที่ 2/2562
  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลฯ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
22/11/62
 • การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ปีการศึกษา 2/2562
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาที่ 2/2562
  เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
21/11/62
 • พิธีรับมอบพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการรับและส่งมอบพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
20/11/62
 • กิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยได้จัดสถานที่ให้ประชาชน
  ชาวท่าแร่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าเรือ ท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
11/11/62
 • โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
  บาทหลวงสุระศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธาน
  ในการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
08/11/62
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในการนำจิตอาสา
  พระราชทาน 904 วปร. และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
13/10/62
 • โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก
  กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมส่งเสริมการทำไม้กวาด
  จากขวดพลาสติก ให้กับคนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัวคนพิการ
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
20/09/62
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ตามโครงกาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  โดยนำกลุ่ม อสม. พ่อบ้าน แม่บ้าน เข้าฝึกอบรมการทำอาชีพเสริมตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
12/09/62
 • โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่ 8-9 กันยายน 2562 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าแร่
  ได้จัดการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/09/62
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  เพื่อพิจารณาโอนลดงบประมาณ เพื่อจัดตั้งรายการใหม่ และปรึกษาข้อราชการอืน
  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/09/62
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน และใบสมัคร งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2019
    ... 2 ธันวาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 2 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ... 4 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
    ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 10 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 3 รายการ ... 08 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา
    ฝั่งทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา
    ฝั่งทิศตะวันตก ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แบบ ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศตะวันตก
      ... 25 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com