หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ..
  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/66
 • การลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน
  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์
  ระดับพื้นฐาน ณ หน่วยปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
26/09/66
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก"
  ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
22/09/66
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน"
  ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
21/09/66
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
20/09/66
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
  เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
18/09/66
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 3/2566
  ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข ..

  .. อ่านรายละเอียด .
15/09/66
 • ประชุมสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมขับเคลื่อน การดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี 2566 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
05/09/66
 • โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
04/09/66
 • พมจ.สกลนคร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มสนุก
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับ พมจ.สกลนคร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มสนุก ..
  .. อ่านรายละเอียด .
25/08/66
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
22/08/66
 • โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรม
  และส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ฝึกอบรมการทำขนมต้ม ..

  .. อ่านรายละเอียด .
17/08/66
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 สิงหาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ... 8 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ... 4 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ... 4 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ... 12 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสถาพร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 19 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ... 12 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566 ... 12 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสถาพร ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 26 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... 2 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญิและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
     ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... 25 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ... 25 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 1 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com