หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในฐานะ
  ประธานกองทุน ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสรุปสถานะ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/11/63
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธาน
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ในการพิจารณา ...

  .. อ่านรายละเอียด .
13/11/63
 • กิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยการนำของ นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวท่าแร่ และ ...
  .. อ่านรายละเอียด .
31/10/63
 • วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2563 กษัตริย์
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่
  พร้อมตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/10/63
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  จังหวัดสกลนคร โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
  ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
13/10/63
 • โครงการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี รพ.สต.ท่าแร่
  รพ.สต.ท่าแร่ โดยความร่วมมือกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าแร่
  ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี 2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
01/10/63
 • การประชุมคณะกรรมการกองทนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 3/63
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล
  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในฐานะประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
29/09/63
 • การประชุมคณะกรรมการร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่างแผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณารายละเอียดงาน/โครงการ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
24/09/63
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธาน
  การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/09/63
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ดำเนินงานตามแนวทาง
  โครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/09/63
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
    ประจำปี ค.ศ. 2020 ... 25 พฤศจิกายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ
    สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ... 11 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่าง ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ... 22 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่อง ขยายเวลาส่งโครงการเพื่อขอรับการสมันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    เทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ... 18 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ... 1 กรกฎาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนานังสือรับรองนิคิบุคคล
    เพื่อการติดต่อรับบริการ และการทำธุรกรรมของแต่ละกองงาน ... 15 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ... 31 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) ... 21 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) ... 20 ตุลาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 16 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 14 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 28 เมษายน 2563 .อ่านรายละเอียด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าแร่ (ภ.ด.ส. 3) ... 30 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com