หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • การประชุมคณะกรรมการกองทนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 3/63
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล
  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในฐานะประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
29/09/63
 • การประชุมคณะกรรมการร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่างแผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณารายละเอียดงาน/โครงการ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
24/09/63
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธาน
  การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
18/09/63
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ดำเนินงานตามแนวทาง
  โครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/09/63
 • การประเมินผลงานและตัดสิน โครงการหมูบ้านเข้มแข็ง ระดับภาค 2563
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ ...
  .. อ่านรายละเอียด .
11/09/63
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
  ตำบลท่าแร่ พร้อม ผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
08/09/63
 • วันเปิดภาคเรียน สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่
  สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้เปิดภาคเรียนวันแรกของสถาบัน
  โดยจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
02/09/63
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  กองสวัสดิการรสังคม ดำเนินการอบรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญา ...

  .. อ่านรายละเอียด .
02/09/63
 • การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563" ...
  .. อ่านรายละเอียด .
28/08/63
 • การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
  เทศบาลตำบลท่าแร่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ จัดประชุมดำเนินการ
  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/08/63
 
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่าง ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ... 22 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่อง ขยายเวลาส่งโครงการเพื่อขอรับการสมันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    เทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ... 18 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ... 1 กรกฎาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนานังสือรับรองนิคิบุคคล
    เพื่อการติดต่อรับบริการ และการทำธุรกรรมของแต่ละกองงาน ... 15 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ... 31 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 6 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 14 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 28 เมษายน 2563 .อ่านรายละเอียด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าแร่ (ภ.ด.ส. 3) ... 30 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสุขาภิบาลและบริการประชาชน, พนักงานปฏิบัติงานริการฆ่าสุกร โค กระบือ ... 23 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ และ พนักงานดูแลระบบศูนย์จัดการขยะฯ ... 17 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ตำแหน่ง พนักงานบริการและดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ตลาดสดเทศบาล 2 ... 17 กันยายน 2563 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com