หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • การประชุมให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร
  การประชุมให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับตำบล กรณีการเสนอ
  พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
  ...
  .. อ่านรายละเอียด .
28/10/64
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ. 2566-2670) โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
26/10/64
 • พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
  นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/10/64
 • พิธีเสกแท่นแม่พระฟาติมา เทศบาลตำบลท่าแร่
  พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นองค์ประธานในพิธีวจนพิธีกรรมเสกแท่นแม่พระ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมคุณพ่ออุปสังฆราช, คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าแร่ ...
  .. อ่านรายละเอียด .
21/10/64
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ ในบริเวณสำนักงาน
  เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
21/10/64
 • โครงการจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์
  ศรีวรกุล นายกเทศมนนตรีตำบลท่าแร่ ดำเนินการส่งมอบรถเข็นนังพับได้ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
14/10/64
 • การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดเวที
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่โดยรอบการก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
07/10/64
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ. 2566-2570) ...

  .. อ่านรายละเอียด .
29/09/64
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 4/64
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
  ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/64
 • การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาผลการดำเนินโครงการฯ
  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
  ดำเนินการประชุม ในการพิจารณาผลการดำเนินโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/64
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
    โดยการแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ... 15 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... 07 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... 05 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 05 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
    โดยการแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ... 21 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ... 9 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแท่นปูน, พื้นที่ลานว่างตลาดสดเทศบาล 1, 2 ... 9 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 06 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แก้ไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
    ... 20 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 20 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 18 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 1,2
    และตลาดนัดท่าแร่วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... 05 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... 12 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 ... 1 ตุลาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ... 8 กันยายน 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 19 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ... 10 สิงหาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 23 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา
เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com