หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


  

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
  จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอาวุโส จิตอาสาพระราชทาน 904 ตชด.23 สกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
9/11/65
 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะ
  ดอนเกิน เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ...

  .. อ่านรายละเอียด .
8/11/65
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน พนักงาน จัดกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
3/11/65
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงมะไฟ
  นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงมะไฟ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ิ่ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
3/11/65
 • การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/10/65
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 จังหวัดสกลนคร
  นางวันเพ็ญ ละทะโล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมข้าราชการ พนักงาน
  ในกองงาน เป็นตัวแทน เข้าร่วมในกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ...

  .. อ่านรายละเอียด .
23/10/65
 • โครงการตรวจสอบสถานะ ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ
  เจ้าหน้าที่กองสวัสการสังคม ออกบริการตรจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
21/10/65
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 1/2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน
  สุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
07/10/65
 • การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมพนักงาน
  ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อรับมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
06/10/65
 • การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ...

  .. อ่านรายละเอียด .
04/10/65
 • กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน
  ข้าราชการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/09/65
 • การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน
  นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจ รณรงค์ และติดตาม การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน ...

  .. อ่านรายละเอียด .
16/09/65
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566   
    ... 28 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2565  
    ... 4 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 5 ตุลาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ... 7 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 6 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องธุรการและห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 10 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ... 9 พฤศจิกายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... 20 ตุลาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องธุรการและห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 20 ตุลาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหาร     พร้อมแลนด์มาร์ค จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก ... 21 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหารพร้อมแลนด์มาร์ค
    จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก ... 2 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ... 2 สิงหาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
    (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ... 25 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ... 4 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการขึ้นบัญชีและยกเลิก
    บัญชี ผ้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของเทศบาลตำบลท่าแร่        อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนค ... 26 ตุลาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 9 กันยายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 27 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา
เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com