หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่
ข้อมูลทั่วไป

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • วันเทศบาล ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม
  ทำความสะอาด บริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาล และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
24/04/62
 • สุขสันต์วันปัสกา ประเพณีแห่เทียนปัสกา 2019
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนปัสกาของชาวตำบลท่าแร่
  เพื่อร่วมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
20/04/62
 • ประเพณีวันสงกรานต์และโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์พร้อมดำเนินงาน
  โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลามาร์ติโน ท่าแร่...
  .. อ่านรายละเอียด ..
17/04/62
 • ร่วมกิจกรรม วันจักรี ประจำปี 2562
  นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...
  .. อ่านรายละเอียด ..
06/04/62
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ พร้อมประชุม
  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
02/04/62
 • โครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
19/03/62
 • วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
  นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมในพิธีวางพาน
  ดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
18/03/62
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
  กรมปศุสัตว์ โดย ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อ และเทศบาลตำบลท่าแร่
  ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
14/03/62
 • การมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย
  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
08/03/62
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมชมตลาดสดเทศบาล 2
  นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรว งพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม
  ตลาดสดเทสบาล 2 โดยตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
06/03/62
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com