หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน
  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดน้ำเสีย ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/07/62
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ 2562
  กองการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
05/07/62
 • โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2562
  กองสาธาารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการป้องกัน
  การพังทลายของหน้าดิน และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชาวท่าแร่ได้หวงแหนธรรมชาติ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
04/07/62
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทสบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี
  การศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู  ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
13/06/62
 • มอบทรายอะเบท ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งมอบทรายอะเบท ให้กับแกนนำ อสม.
  และ รพ.สต. ท่าแร่ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดไข่ยุงลาย ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
10/06/62
 • กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนา คู คลอง"
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
03/06/62
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ในการปรับปรุงระบบน้ำประปา ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
30/05/62
 • กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ 2019
  เทศบาลตำบลท่าแร่ กิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องในวันออกกำลังกายโลก Challenge Day 2019 ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร และประชาสัมพันธ์ให้ชมรม ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
29/05/62
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
  จ.กาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
29/05/62
 • การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
  กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/05/62
 • การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง
  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
24/05/62
 • วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  ประจำปี 2562 ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
24/05/62
 • เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ เข้าร่วมกิจกรรมแห่โคมบัวบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
  ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
18/05/62
 • วันเทศบาล ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม
  ทำความสะอาด บริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาล และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
24/04/62
 • สุขสันต์วันปัสกา ประเพณีแห่เทียนปัสกา 2019
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนปัสกาของชาวตำบลท่าแร่
  เพื่อร่วมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
20/04/62
 • ประเพณีวันสงกรานต์และโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์พร้อมดำเนินงาน
  โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลามาร์ติโน ท่าแร่...
  .. อ่านรายละเอียด ..
17/04/62
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com