หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

  .. อ่านรายละเอียด .
4/08/63
 • การประชุมขับเคลื่อน ศปถ. อปท. ตำบลท่าแร่
  นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน
  การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

  .. อ่านรายละเอียด .
3/08/63
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเปิดป้าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่
  (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาตำบลท่าแร่) โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมือง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
28/07/63
 • พิธีเปิดป้าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่
  กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเปิดป้าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่
  (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาตำบลท่าแร่) โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมือง ...

  .. อ่านรายละเอียด .
22/07/63
 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
  บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการ
  คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
17/07/63
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
14/07/63
 • การประเมินผลงานและตัดสิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)
  บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการเข้าร่วมตรวจประเมินผลงาน
  ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด (สกลนคร) ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
24/06/63
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้เชิญคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
12/06/63
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
  เพื่อพิจารณาสมทบงบประมาณรายจ่าย ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
28/05/63
 • การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
  เพื่อพิจารณาสมทบงบประมาณรายจ่าย ...

  .. อ่านรายละเอียด ..
26/03/63
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ... 1 กรกฎาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนานังสือรับรองนิคิบุคคล
    เพื่อการติดต่อรับบริการ และการทำธุรกรรมของแต่ละกองงาน ... 15 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ... 31 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 9 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
   ... 6 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2563
   ... 24 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีการศึกษา 2563
   ... 13 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
   ... 3 กุมภาพันธ์ 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  ... 27 มกราคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 2 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ... 4 กันยายน 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ... 14 พฤษภาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 28 เมษายน 2563 .อ่านรายละเอียด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลท่าแร่ (ภ.ด.ส. 3) ... 30 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 19 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 12 มีนาคม 2563 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 10 ตุลาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com