หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่
ข้อมูลทั่วไป

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • โครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
19/03/62
 • วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
  นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมในพิธีวางพาน
  ดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
18/03/62
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
  กรมปศุสัตว์ โดย ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อ และเทศบาลตำบลท่าแร่
  ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
14/03/62
 • การมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย
  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
08/03/62
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมชมตลาดสดเทศบาล 2
  นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรว งพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม
  ตลาดสดเทสบาล 2 โดยตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
06/03/62
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลาปาก
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลาปาก
  ในการเยี่ยมชมการทำงานของบ่อจัดการขยะมูลฝอยรวม และโรงฆ่าสัตว์ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
04/03/62
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภา เป็นประธานการประชุมสภา
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2562...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/02/62
 • โครงกาารแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนต้านยาเสพติด 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับชุมชน ดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 "ท่าแฮ่เกมส์ 2019" ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/02/62
 • โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่
  ดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
29/01/62
 • กิจกรรม "วันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2562"
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลามาร์ติโน
  ท่่าแร่ โดยจัดซุ้มเล่นเกมส์ รวมถึง กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
15/01/62
 • งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2018
  อลังการดาวบนดิน ในเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ ประจำปี ค.ศ. 2018
  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2561 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
27/12/61
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขนาดกระดาษ)
    ... 1 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ป้ายไวนิล)
    ... 1 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com