หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


  

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ..

  .. อ่านรายละเอียด .
12/08/65
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยการนำของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ..

  .. อ่านรายละเอียด .
11/08/65
 • โครงการอบรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ จัดการอบรม โครงการอบรม การออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
11/08/65
 • ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565
  เทศบาลตำบลท่าแร่ สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน โรงเรียนท่าแร่วิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม ..

  .. อ่านรายละเอียด .
10/08/65
 • โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมตามโครงการ
  ส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ..

  .. อ่านรายละเอียด .
10/08/65
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
  นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการประชุม
  สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
09/08/65
 • พิธีมอบสิ่งของพระราทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
05/08/65
 • การตรวจประเมินการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่
  เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสกลนคร ออกตรวจเพื่อประเมิน การต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
02/08/65
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองหารหลวง
  การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแต่ละพื้นที่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  เชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
02/08/65
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  พนักงาน ลูกจ้าง โรงเรียน องค์กรเอกชน และพสกนิกรชาวท่าแร่ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
28/07/65
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่ม อสม.ตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
27/07/65
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
    อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... 6 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 6 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... 23 พฤษภาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ... 5 พฤษภาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศผู้อำนวยการกาารเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
    เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ... 19 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแร่ ที่ 82/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขตเลือกตั้งที่ 2
    กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ... 19 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... 10 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
 
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ... 2 สิงหาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหาร
    พร้อมแลนด์มาร์ค จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 26 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
    (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ... 5 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 ... 27 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหารพร้อมแลนด์มาร์ค
    จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 23 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร (ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหาร
    พร้อมแลนด์มาร์ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 10 มิถุนายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหนองหาร (ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหารพร้อมแลนด์มาร์ค)
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 26 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ... 8 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ... 25 เมษายน 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
    (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ... 4 มีนาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
    ... 27 กรกฎาคม 2565 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    ... 1 กรกฎาคม 2564 .อ่านรายละเอียด
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา
เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com