หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมเว็บบอร์ดติดต่อเทศบาล


นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา
รองปลัดเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล


Web Counter

 


 

  แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

การติดตามผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ

โรงฆ่าสัตว์

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
14/08/62
 • กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
12/08/62
 • กิจกรรม วันแม่แห่งชาต ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
  โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ และร่วมเทิดพระเกียรติ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
08/08/62
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา เพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม
  และเพื่อพิจารณาจัดตั้งรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
06/08/62
 • โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองการศึกษา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแร่ สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน และโรงเรียนในตำบลท่าแร จัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
01/08/62
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เทศบาลตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/07/62
 • พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน
  เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อำเภอเมืองสกลนคร จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 สวนสาธารณะ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
28/07/62
 • โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน
  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดน้ำเสีย ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
09/07/62
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ 2562
  กองการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
05/07/62
 • โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2562
  กองสาธาารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการป้องกัน
  การพังทลายของหน้าดิน และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชาวท่าแร่ได้หวงแหนธรรมชาติ ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
04/07/62
 • มอบทรายอะเบท ประจำปี 2562
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งมอบทรายอะเบท ให้กับแกนนำ อสม.
  และ รพ.สต. ท่าแร่ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดไข่ยุงลาย ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
10/06/62
 • กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนา คู คลอง"
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ...
  .. อ่านรายละเอียด ..
03/06/62
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 28 มิถุนายน 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประธานชุมชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ... 27 กุมภาพันธ์ 2562 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
    (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... 8 พฤษภาคม 2562 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... 18 ตุลาคม 2561 .อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025750) .อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61100025740) .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยา


 เทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster tharae.2011@hotmail.com