Tharae News


การตรวจประเมินผลงาน
และตัดสิน
โครงการคัดเลือก
หมูบ้านเข้มแข็ง
ประจำปี 2563



       ... 24 มิถุนายน 2563 ตามที่บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ได้เข้าร่วม "โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563" ระดับจังหวัด และได้รับการตรวจประเมินผลงานไปเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ประกาศผลการตัดสินตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่า บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ นายอำเภอเมืองสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กร ที่ได้มีส่วนร่วมให้บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 1 ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ...



ภาพการตรวจประเมิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมูบ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com