Tharae News


ต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและตัดสิน
หมู่บ้าน อยู่เย็น ระดับเขต

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต ในการตรวจประเมิน บ้านท่าแร่ หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ของจังหวัดสกลนคร ....

ภาพการตรวจประเมิน โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับเขต
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com