Tharae News


การมอบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนผู้ทรงคุณค่า
ปัจฉิมวัย รุ่น 1

       ... เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้ทรงคุณค่า ปัจฉิมวัย รุ่น 1 ของสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ผอ.โรงเรียนท่าแร่วิทยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในโครงการ พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังบรรยายเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จาก รพ.สต.ท่าแร่ และ พมจ.สกลนคร ...

ภาพกิจกรรม การมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้ทรงคุณค่า ปัจฉิมวัย รุ่น 1
วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com