Tharae News


การมอบประกาศนียบัตร
บัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา
2563

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 "บัณฑิตน้อย" โดยมีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการมอบ ..

ภาพการมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย
วันศุกร์์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com