Tharae News


พิธีมอบใบประกาศ
บัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา 2561

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าแร่  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการดีเยี่ยม รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุตรหลาน ...

ภาพกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com