Tharae News


การมอบทรายอะเบท
ประจำปีงบประมาณ 2564

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ท่าแร่ ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทให้กับตัวแทน อสม. ของแต่ละชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ช่วยกันได้นำไปใช้ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ..

ภาพกืจกรรมการมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com