Tharae News


โครงการดำเนินงาน
ชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าแร่ อาทิ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ในการประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ...

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com