Tharae News


ศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลวานรนิวาส

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม โดยนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม ผู้อำนวยการกอง พนักงาน ได้นำคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่) ไปศึกษาดูงาน รูปแบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อนำความรู้มาขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ในการนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลวานรนิวาส  ...ภาพการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com