Tharae News


โครงการจัดอบรม
ทบทวนและเพิ่มทักษะ
พนักงานดับเพลิง

       ... เมื่อวันศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ้มทักษะ พนักงานดับเพลิง" โดยมีวิทยากรจากเทศบาลเมืองนครพนม มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ทบทวนการทำสัญญาณมือ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการปฏิบัติการดับเพลิง ...

ภาพกิจกรรม โครงการจัดอบรมและเพิ่มทักษะ พนักงานดับเพลิง
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com