Tharae News


โครงการ
ถังดักไขมันในครัวเรือน
ประจำปีงบประมาณ 2562


       ... เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน โดยได้นำผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาขนในพื้นที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการน้ำเสียอย่างถูกวิธี รวมถึงการทำถังดักไขมันต้นทุนต่ำ กิจกรรมนี้ มีนายธวัชชัย จันทร์แจ่มศรี อดีต ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.วานรนิวาส เป็นวิทยากร และมีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานการอบรม ...

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com