Tharae News


โครงการฝึกอบรม
ฟื้นฟูและเพิ่มทักษะ
ตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟู และเพิ่มทักษะ ตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน โดยนำผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) และอาสาสมัคร รวมถึง อสม. เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาก รจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร มีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานการอบรม.....

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะ ประจำปี 2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com