Tharae News


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โครงการ
"ชาวสกลนคร รักหนองหาร"

       ... เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อำเภอเมืองสกลนคร หน่วยงานราชการ องค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน รพ.สต.ท่าแร่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ สกลนคร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร" ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จุดชมวิว) หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทัศนียภาพรอบหนองหารให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ โดยมีนายสมเจตน์ พิมพ์พานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม ..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จุดชมวิว) หมู่ 6 เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com