Tharae News


กิจกรรมจิตอาสา
โครงการ
"ชาวสกลนคร รักหนองหาร"

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ทต.ท่าแร่ ร่วมกับ อำเภอเมืองสกลนคร ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร" ณ บริเวณริมฝั่งหนองหาร (สวนสาธารณะดอนเกิน) บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมชาย จันทร์งาม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ โดยที่จังหวัดได้มอบให้ อปท.รอบหนองหาร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อรักษาระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทัศนียภาพรอบหนองหาร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจชุมชนท่าแร่ รพ.สต.ท่าแร่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ...

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการ "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
วันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
บริเวณริมฝั่งหนองหาร (สวนสาธารณะดอนเกิน)

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com