Tharae News


โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทำความสะอาดถนน
เพื่อสาธารณประโยชน์
ในชุมชน

       ... เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวท่าแร่ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดถนน เก็บขยะริมถนน ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมบ้านท่าแร่ ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส@ท่าแร่ 2020 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 นี้ ...

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ถนนสถาพร ถนนราษฎร์เจริญ และถนนกระจ่างแจ้ง เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com