Tharae News


โครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 โดยการนำเศษพืชผักผลไม้ มาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำ em ball บำบัดน้ำเสีย โดยมีผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการอบรม ...

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com