Tharae News


การดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนในระดับ
ครัวเรือน

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจ รณรงค์ และติดตาม การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน โดย อำเภอเมืองสกลนคร ได้กำหนดให้ตำบลท่าแร่ เป็นตำบลต้นแบบ ในการให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ให้ครบ 100% ในการลงพื้นที่ มีกำนันตำบลท่าแร่ ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ นำท่านปลัดอาวุโสลงพื้นที่สำรวจการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ครบทุกหมู่บ้าน ...

การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนในระดับครัวเรือน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
ตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com