Tharae News


โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาล
การจัดการขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน


       ... เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน) ในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน เพื่อลดขยะในชุมชนให้น้อยลง และช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื่อต่อสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยนำผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรม และรับมอบถังขยะ ให้ได้นำไปใช้ในครัวเรือน ในการนี้ มี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม ...

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน)
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
ศาลามาร์ติโน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com