Tharae News


โครงการอบรม
การออกกำลังกาย
สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

       ... เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดการอบรมโครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย โดยนำผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการอบรม โดยวิทยากรจาก ชมรมบาสโลปเช้าสระพังทอง และชมรมบาสโลปเย็นศาลาเขียวคูสุด มี นายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในฐานะรองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ผอ.รพ.สต.ท่าแร่ สถานีตำรวจภูธรย่อยท่าแร่ เข้าร่วมอบรม ...

โครงการอบรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com