Tharae News


โครงการออกกำลังกาย
สร้างเสริมสุขภาพ
ประจำปี 2564

       ... เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยนำกลุ่มผู้สูงอายุ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เข้าอบรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี สมกับอายุและวัย ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก รพ.สต.ท่าแร่ มีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน ...

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน และสวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com