Tharae News


โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
ตำบลท่าแร่ ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน โดยนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ และโรงเรียนท่าแร่วิทยา เข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำคุณธรรมด้านความสามัคคี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม ...

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com