Tharae News


โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่

       ... เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา จัดอบรมตามโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนท่าแร่วิทยา และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จำนวน 147 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีศีลธรรม ในการอบรมครั้งนี้ มี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดการอบรม ...

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com