Tharae News


การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA)

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลท่าแร่ และโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทีมตรวจประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจ และรู้จักตนเองในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com