Tharae News


การมอบบ้าน
และอุปกรณ์ยังชีพ
โครงการปรับปรุงสภาพ
ที่อยู่อาศัยผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปาะบาง

 

       ... เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบบ้าน พร้อมนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เขตเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยเทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และเครือข่ายจิตอาสา ได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการดังกล่าวฯ ...

ภาพการมอบบ้าน อุปกรณ์ยังชีพ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
ณ  พื้นที่ หมู่ 6 และ 7 เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com