Tharae News


การมอบทรายอะเบท
ประจำปีงบประมาณ 2566

       ... เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทให้กับ ผอ.รพ.สต.ท่าแร่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ อสม. ตำบลท่าแร่ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกันและกำจัดไข่ลูกน้ำยุงลายในแต่ละบ้านเรือนต่อไป ...

การสงมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com