Tharae News


โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย
ประจำปีงบประมาณ 2565

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 กองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ เข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านท่าแร่ ให้กับคณะศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมบ้านท่าแร่ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ตัวแทนครู ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรม ...

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com