Tharae News


โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย
ประจำปี
งบประมาณ 2565

       ... เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยนำเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ และโรงเรียนท่าแร่วิทยา เข้าอบรมในโครงการ เพื่อให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติบ้านท่าแร่ ประเพณี สถานที่ที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งนำผู้เข้าอบรมฝึกภาคปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อย ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ร่วมให้เกียรติเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จารุวรรณ มโนมัยกิจ และอาจารย์สัมฤมธิ์ กายราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ...

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com