Tharae News


การประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับตำบล

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ในการพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการนำไปแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประชาคม พร้อม ดร.อนุวัฒน์ การถัก ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ มาบรรยายเกี่ยวกับแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com