Tharae News


โครงการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับตำบล

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยการนำของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1" และเพิ่มเติม (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1" ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนงาน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันท่วงที โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ผู้แทนชุมชน กำนัน ผู้แทนโรงเรียน เข้าร่วมในการประชาคม ...

ภาพกิจกรรม โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com