Tharae News


ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษารูปแบบ
การจัดสร้างศูนย์
กำจัดขยะติดเชื้อ

 

       ... เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษารูปแบบการสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบการจัดสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยการประชุมหารือแนวทางการสร้าง ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ที่ทำการนอกเขตในพื้นที่ ทต.นาแก้ว หลังจากปรึกษาแนวทาง ได้ออกตรวจสอบสถานที่จัดสร้าง ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างฯ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบสถานที่ ...

ภาพการประชุมคณะกรรมการศึกษา การจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อ
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
ณ  เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com