Tharae News


การตรวจประเมิน
การต่อใบอนุญาต
โรงฆ่า
สัตว์

       ... เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสกลนคร ออกตรวจ เพื่อประเมินการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมี นางขนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายช่างโยธาอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ...

การตรวจประเมินการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com