Tharae News


ต้อนรับ
คณะตรวจประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลตลาด

 

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ในการกำกับติดตามและประเมินตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ...

ภาพการประชุมคณะตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ณ  เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com