Tharae News


ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
โดยปศุสัตว์อำเภอเมือง
สกลนคร

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายฯ รอบที่ 1/2566 โดยมี นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ให้การต้อนรับ ...

การตรวจติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่ รอบที่ 1-2566
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com