Tharae News


การตรวจโรงฆ่าสัตว์
โดยเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมีนายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การรับรอง และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการรักษามาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตตำบลท่าแร่ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ....

ภาพการตรวจโรงฆ่าสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ณ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com