Tharae News


การประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564

       ... เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ ครู และผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุย รับทราบถึงนโยบายในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ การตอบข้อซักถาม โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ...

ภาพการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com