Tharae News


การประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1/2562

ประจำปีการศึกษา 2562

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ...

ภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com