Tharae News


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
    ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
    ประจำปี 2561

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
    รักษ์พื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2561

โครงการจิตอาสา
    "เราทำดีด้วยหัวใจ"

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

โครงการเข้าต่ายอบรมคุณธรรม
    จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
    อาชีพ ประจำปี 2561

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
    ประจำปี 2561

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
    โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าแร่

การประชุมสภา สมัยสามัญ
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

การมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
    สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการอบรมให้คามรู้เกี่ยวกับ
    พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
    สปสช.พื้นที่ ทต.ท่าแร่

การฝึกอบรมทักษะอาชีพ
    การทำเทียน รุ่นที่ 1

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
    สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

การฝึกอบรมทักษะอาชีพ
    การทำเทียน รุ่นที่ 2

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
โครงการวันผู้พิการ ประจำปี 2562
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
     ประจำปี 2552

แห่ดาวคริสต์มาส ค.ศ. 2018
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
Tharae game 2018
การประชุมสภา สมัยสามัญ
     สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
      โรคพิษสุนัขบ้า 2562
วันท้องถิ่นไทย 2562


 


 

ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com