Tharae News


การประชุมสภา ครั้งแรก
การมอบทรายอะเบท
    ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ป้องกัน
     โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

มอบประกาศนียบัตร
     บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพ วันเลือกตั้ง
     สมาชิกสภา/นายก ทต.ท่าแร

ประชุมคณะอนุกรรมการ
     การจัดบริการดูแลระยะยาว

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
     และอาหารปลอดภัย

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการ
     สำรวจพื้นที่ริมฝั่งหรองหาร

ตรวจหาสารปนเปื้อน
     โดยเจ้าหน้าที่ สสจ.สกลนคร

โครงการออกกำลังกาย
     สร้างเสริมสุขภาพ 2564

งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
     Christmas@tharae 23-12-2020

งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
     Christmas@tharae 22-12-2020

งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
     Christmas@tharae 21-12-2020

โครงการจิตอาสาพัฒนา
     เพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

การอบรมผู้ประกอบการในงาน
     ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ
     สปสช. ครั้งที่ 1/2564

การประชุมสภา สมัยสามัญ
     สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

วันลอยกระทง
     ประจำปี 2563

วันปิยมหาราช
     ประจำปี 2563

กิจกรรมจิตอาสา
     เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
     วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 63

การดำเนินการแนวทาง
     โครงการพระราชดำริ 6

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
     สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการ
     ร่างแผนการดำเนินงาน 2564

ประชุมคณะกรรมการ
     สปสช. ครั้งที่ 3/2563

โครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
     เข้มแข็ง ปี 2563 ระดับภาค

เปิดภาคเรียน สถาบันพัฒนา
     ศักยภาพผู้ทรงคุณค่า

ประชาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
     ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com