Tharae News


วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
โครงการวันผู้พิการ ประจำปี 2562
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
     ประจำปี 2562

แห่ดาวคริสต์มาส ค.ศ. 2018
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
Tharae game 2018
การประชุมสภา สมัยสามัญ
     สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
      โรคพิษสุนัขบ้า 2562
วันท้องถิ่นไทย 2562
โครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
      ด้านส่งเสริมสุขภาพ 2562

การประชุมคณะกรรมการ
      สปสช. ครั้งที่ 2/2562

วันจักรี ประจำปี 2562
ประเพณีสงกรานต์
      และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

วันปัสกา ค.ศ. 2019

วันเทศบาล ประจำปี 2562
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วันต้นไม้ประจำปี 2562
 

การประชุมประชาคมท้องถิ่น
      ประจำปี 2562

กิจกรรม แซลเลนจ์เดย์
      ประจำปี 2562

การประชุมสภา สมัยสามัญ
      สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

การมอบทรายอะเบท 2562
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง
โครงการปลูกหญ้าแฝก 2562
โครงการอบรบคุณธรรม
      จริยธรรม ประจำปี 2562

โครงการถังดักไขมัน ปี 2562
พิธีเปิดสวนสาธารณะ
      เฉลิมพระเกียรติฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
      ท้องถิ่น ปี 2562

การประชุมสภา สมัยสามัญ
      สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
      โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่
 

ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com