Tharae News


โครงการจัดทำแผนพัฒนา
เชิงนิเวศหนองหารหลวง

       ... เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแต่ละพื้นที่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ จำนวน 10 แห่ง โดยกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการนี้ ได้เชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวท่าแร่ ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองหารหลวง ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเป้าหมายการพัฒนา เพื่อรับฟังแนวความคิดเห็น ในการเก็บข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองหารหลวง
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com