Tharae News


การขับเคลื่อนคณะทำงาน
พัฒนาต้นแบบครอบครัว
มั่นคง สังคมสุขภาพดี
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลท่าแร่ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร และติดตามเยี่ยมเสริมพลังครอบครัวต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าแร่ โดยมี จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธาน ...

การขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com