Tharae News


การประชุม
การจัดทำการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ประชุมการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ...

ภาพการประชุมการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com