Tharae News


การประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


       ... เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมประชาคมฯ ...

ภาพกิจกรรม การประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com