Tharae News


โครงการเสริมพลังคนพิการ
และผู้ดูแล
เพื่อความมั่นคงในชีวิต

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดการอบรมในโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนำผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ...

โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com