Tharae News


โครงการวันผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2562

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการวันผู้พิการประจำปี "ภายใต้กิจกรรม คนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิทธิ ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยนำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ การรับทราบเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการด้านต่างๆ รวมทั้ง การตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ จากบุคลากรโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร ...

ภาพโครงการวันผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com