Tharae News


โครงการ
เสริมพลังคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
เพื่อความมั่นคงในชีวิต

       ... เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรมตามโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพกายและสุขภาพจิต สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงได้รู้ถึงสิทธิประโยน์ด้านต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมประชุมในโครงการ ...

ภาพการประชุม โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
ณ  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com