Tharae News


การประชุมปิดตรวจ
โดยสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสกลนคร

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร โดย นางชุติมา สิริจันทพันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้เชิญ ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานจัดทำโครงการ เข้าร่วมการประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (การตรวจสอบการเงินอื่น) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เพื่อสรุปและแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบโดยมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ปฏิบัตงาน ในการนี้ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อม นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ได้เข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมปิดตรวจ ...

การประชุมปิดตรวจ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com