Tharae News


โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และอาหารปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอายุ 2564

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้นำผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ (ศพอส.) เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก รพ.สต.ท่าแร่ มีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการอบรม ...

ภาพการอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ส่เสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com