Tharae News


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2562


       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 โดยนำกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำอาชีพเสริม เช่น การทำขนม การเพาะเห็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ เทคนิควิธีการ และแนวคิดแนวปฏิบัติในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป...

ภาพกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com