Tharae News


การประชุมเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์
พัรธุกรรมพืช
(อพ.สธ.)

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล ผอ.โรงเรียนท่าแร่วิทยา ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมประชุมในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการในการสนองพระราชดำริ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดิน โดยมีมติให้เทศบาลตำบลท่าแร่ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ..

ภาพการประชุม การเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com