Tharae News


ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

       ... เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าร่วมประชุม ...

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com