Tharae News


การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผน
พัฒนาท้องถิ่น       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมระชุม  ...ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com